Povinně zveřejňované informace (ISVS)

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Obec Kozlov
2. Důvod a způsob založení
Z důvodu vzniku samostatné obce na základě zákona č.15/2015 Sb.
3. Organizační struktura
Starosta: Ing. FOJTÍK Roman, tel.: +420 737226586
Místostarosta: Ing. ANGER Erik, tel.: +420 735847405
Člen zastupitelstva: CIGÁNOVÁ Xenie
Člen zastupitelstva: PŘIDALOVÁ Hana
Člen zastupitelstva: HOLÍK Ctirad
Člen zastupitelstva: Bc. NAVRÁTIL Radim
Člen zastupitelstva: KRÁL Jiří
Předseda finančního výboru: HOLÍK Ctirad
Členové finančního výboru: CIGÁNOVÁ Xenie, ZUBÍK Jiří
Předseda kontrolního výboru: Bc. NAVRÁTIL Radim
Členové kontrolního výboru: PŘIDALOVÁ Hana, Mgr. SMEJKALOVÁ Lenka
Předseda bytové komise: KRÁL Jiří
Členové bytové komise: CIGÁNOVÁ Xenie, PŘIDALOVÁ Hana, Bc. NAVRÁTIL Radim, HOLÍK Ctirad
4. Kontaktní spojení
   4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Kozlov
Kozlov č.p. 1020
78357 pošta Tršice
   4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Kozlov
Kozlov č.p. 1020
78357 pošta Tršice
   4.3 Úřední hodiny
Pondělí od 08:00 hod. do 12:00hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod.
Středa od 08:00 hod. do 12:00hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod.
   4.4 Telefonní číslo
+420 604 733 957
   4.5 Adresa internetové stránky
Oficiální: http://www.obeckozlov.cz
Další: http://www.obeckozlov.eu
   4.6 Adresa e-podatelny
podatelna@obeckozlov.cz
ID datové schránky: b6dfevq
   4.7 Další elektronické adresy
oukozlov@kr-olomoucky.cz (pro běžnou komunikaci)
ou@obeckozlov.cz (pro běžnou komunikaci)
starosta@obeckozlov.cz (pro běžnou komunikaci)
5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 273295377, kód banky: 0300, ČSOB a.s. pobočka Olomouc
6. IČ
04521811
7. DIČ
CZ04521811 - jsme plátci DPH.
8. Dokumenty
   8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Viz web obce, nebo na OÚ.
   8.2 Rozpočet
Viz web http://rozpocet.alis.cz/04521811, nebo na OÚ.
Rozpočet obce Kozlov pro rok 2019 [ROZPOČET 2019].
Rozpočet 2019 - závazné ukazatele [ROZPOČET 2019-ZU].
Rozpočtové opatření č.7 obce Kozlov pro rok 2019 [RO č.7/2019].
Rozpočtové opatření č.6 obce Kozlov pro rok 2019 [RO č.6/2019].
Rozpočtové opatření č.5 obce Kozlov pro rok 2019 [RO č.5/2019].
Rozpočtové opatření č.4 obce Kozlov pro rok 2019 [RO č.4/2019].
Rozpočtové opatření č.3 obce Kozlov pro rok 2019 [RO č.3/2019].
Rozpočtové opatření č.2 obce Kozlov pro rok 2019 [RO č.2/2019].
Rozpočtové opatření č.1 obce Kozlov pro rok 2019 [RO č.1/2019].
Pravidla rozpočtového provizoria  [PRAVIDLA RP].
Rozpočtové opatření č.11 obce Kozlov pro rok 2018 [RO č.11/2018].
Rozpočtové opatření č.10 obce Kozlov pro rok 2018 [RO č.10/2018].
Rozpočtové opatření č.9 obce Kozlov pro rok 2018 [RO č.9/2018].
Rozpočtové opatření č.8 obce Kozlov pro rok 2018 [RO č.8/2018].
Rozpočtové opatření č.7 obce Kozlov pro rok 2018 [RO č.7/2018].
Rozpočtové opatření č.6 obce Kozlov pro rok 2018 [RO č.6/2018].
Rozpočtové opatření č.5 obce Kozlov pro rok 2018 [RO č.5/2018].
Rozpočtové opatření č.4 obce Kozlov pro rok 2018 [RO č.4/2018].
Rozpočtové opatření č.3 obce Kozlov pro rok 2018 [RO č.3/2018].
Rozpočtové opatření č.2 obce Kozlov pro rok 2018 [RO č.2/2018].
Rozpočtové opatření č.1 obce Kozlov pro rok 2018 [RO č.1/2018].
Rozpočet obce Kozlov pro rok 2018 [ROZPOČET 2018].
Rozpočtové opatření č.3 obce Kozlov pro rok 2017 [RO č.3/2017].
Rozpočtové opatření č.2 obce Kozlov pro rok 2017 [RO č.2/2017].
Rozpočtové opatření č.1 obce Kozlov pro rok 2017 [RO č.1/2017].
Rozpočet obce Kozlov pro rok 2017 [ROZPOČET 2017].
Rozpočtový výhled obce na období 2016 - 2020 [VÝHLED].
(Uvedené dokumenty jsou v listinné podobě k dispozici na OÚ.)

Závěrečný účet obce Kozlov za rok 2018 [Závěrečný účet 2018].
Výkaz Fin 2-12M k 31.12.2018 [Výkaz Fin 2-12M].
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 [Výkaz zisku a ztráty].
Výkaz Rozvaha k 31.12.2018 [Výkaz Rozvaha].
Výkaz Příloha k 31.12.2018 [Výkaz Příloha].
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 [Zpráva].
Inventurní soupis za rok 2018 [Soupis].

Závěrečný účet obce Kozlov za rok 2017 [Závěrečný účet 2017].
Výkaz Fin 2-12M k 31.12.2017 [Výkaz Fin 2-12M].
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 [Výkaz zisku a ztráty].
Výkaz Rozvaha k 31.12.2017 [Výkaz Rozvaha].
Zpráva o daňové kontrole 2017 [Zpráva].
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 [Zpráva].
Inventarizační zpráva za rok 2017 [Zpráva].
Inventurní soupis za rok 2017 [Soupis].

Závěrečný účet obce Kozlov za rok 2016 [Závěrečný účet 2016].
Výkaz Fin 2-12M k 31.12.2016 [Výkaz Fin 2-12M].
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 [Výkaz zisku a ztráty].
Výkaz Rozvaha k 31.12.2016 [Výkaz Rozvaha].
Výkaz Příloha k 31.12.2016 [Výkaz Příloha].
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 [Zpráva].
9. Žádosti o informace
Viz web obce, nebo na OÚ.
10. Příjem žádostí a dalších podání
Osobně, poštou, nebo elektronické podání na podatelna@obeckozlov.cz.
11. Opravné prostředky
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek:
   11.1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
Opravné prostředky se podávají písemně prostřednictvím obecního úřadu (pošta, elektronicky, podatelna OÚ), který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení toho konkrétního rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
   11.2. Opravné prostředky proti rozhodnutí dalších orgánů obecního úřadu
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, zastupitelstva obce, nebo zvláštního orgánů obecního úřadu se podávají písemně prostřednictvím obecního úřadu (pošta, elektronicky, podatelna OÚ), a to ve lhůtě uvedené v poučení toho konkrétního rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
   11.3. Soudní přezkoumání
Rozhodnutí odvolacího orgánu lze napadnout podáním žaloby podle § 247 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci přezkoumání správního rozhodnutí soudem. Případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR podat ústaní stížnost k Ústavnímu soudu.
12. Formuláře
Viz web obce, nebo na OÚ.
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Viz web http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/.
14. Předpisy
   14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.
   14.2 Vydané právní předpisy
Viz web obce, nebo na OÚ (právní předpisy obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě).
15. Úhrady za poskytování informací
   15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Viz web obce, nebo na OÚ.
   15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.
16. Licenční smlouvy
   16.1 Vzory licenčních smluv
   16.2 Výhradní licence
Obec nemá v této době uzavřenou žádnou smlouvu o poskyt. výhr. licence.
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
> Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2018
> Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2017
> Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2016