Územní plán

Územní plán vojenského újezdu Libavá

12. března 2016

Územní plán vojenského újezdu (dále jen ÚP) nabyl právní moci dnem 13. února 2015. ÚP vznikal v průběhu procesu optimalizace vojenských újezdů a jeho dílčí závěry jsou zapracovány do všech částí ÚP, kterých se tento proces týká.
ÚP vojenského újezdu Libavá je zde prezentován jako celek.

NÁZEV DOKUMENTU - TEXTOVÁ ČÁST
DOKUMENT
Ministerstvo obrany - výrok a odůvodnění
Opatření obecné povahy ÚP VÚj Libavá

ODŮVODNĚNÍ >>>

NÁZEV DOKUMENTU - GRAFICKÁ ČÁST
DOKUMENT
Koordinační výkres - Heroltovice
Koordinační výkres - Kozlov
Koordinační výkres - Luboměř pod Strážnou
Koordinační výkres - Město Libavá
Koordinační výkres - Slavkov
Koordinační výkres (celé území)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Výkres širších vztahů

VÝROK >>>

NÁZEV DOKUMENTU - GRAFICKÁ ČÁST
DOKUMENT
Hlavní výkres - Heroltovice
Hlavní výkres - Kozlov
Hlavní výkres - Luboměř pod Strážnou
Hlavní výkres - Město Libavá
Hlavní výkres - Slavkov
Hlavní výkres - urbanistická koncepce
Koncepce zásobování vodou a odkanalizování území
Schéma dopravní a technické infrastruktury
Schéma lokalit s ochran. managementem a NATURA 2000
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Výkres základního členění území